Ons pedagogisch project

 

                 

 

Onze school is een open school waar iedereen zich thuis kan voelen en zich aanvaard weet vanuit zijn uniek zijn. Een school waar men zichzelf kan en mag zijn. Wij gaan daarbij uit van een levensbeschouwelijk kader dat zich voortdurend toetst aan de oproep van het evangelie.

Wij vinden het daartoe belangrijk een sfeer te scheppen waardoor kinderen en leerkrachten graag naar school komen. Een aantal waarden om dat te bereiken worden duidelijk voorop gezet: elkaar helpen, samenwerken, zichzelf en anderen respecteren, fouten erkennen, naar elkaar luisteren, willen vergeven, iedereen met zijn eigen mogelijkheden en gebreken laten meetellen, verantwoordelijkheid leren opnemen, dankbaarheid tonen, Ö

Uiteraard nemen we als uitgangspunt de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de overheid, zoals ze verwerkt zijn in het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het katholiek onderwijs. Hierin leggen wij eigen accenten omdat wij geloven in een positieve ontwikkeling van mensen en situaties.

Leren zal dan ook nooit los staan van leven, onderwijzen, nooit los van opvoeden.

Het opvoedingsproces is erop gericht, doorheen alle vakken en doorheen het gehele schoolleven, kritisch denkende en handelende personen te vormen die eens, zelfstandig en in vrijheid, de nodige levenskeuzen kunnen maken. Wij beogen dus een harmonische ontwikkeling van de totale persoon : hoofd ,hart en handen.

Wij stellen het kind centraal en proberen te werken aan de ontplooiing van elk kind op welk vlak ook vanuit een zo breed mogelijke zorg.

De catecheseactiviteiten in de kleuterschool en de godsdienstlessen in de lagere school zorgen voor een aan de kinderen aangepast referentiekader om het voorgaande te kunnen plaatsen binnen het geloof in God. De pastorale activiteiten willen een uitnodiging zijn naar leerkrachten en leerlingen toe om de evangelische inspiratie binnen onze school werkzaam te houden. De godsdienstlessen en het geheel van de pastoraal staan daardoor niet op zichzelf maar dienen zich aan als aanzet en inspiratiebron.

De leerkrachten scholen zich regelmatig bij, zowel individueel als in groep. Uitgaande van de financiŽle mogelijkheden worden de nodige investeringen in handboeken en materialen gedaan om pedagogisch en didactisch bij te blijven.

Wij achten het noodzakelijk als school de nodige samenwerking na te streven met alle betrokken participanten: de inrichtende macht, directie, leerkrachten, ouders, CLB, scholengemeenschap , externe hulpverleners , vriendenkring, ... Dit vereist van al deze geledingen een grote onderlinge spreek- en luisterbereidheid en een duidelijke afbakening en eerbiediging van ieders verantwoordelijkheid en werkterrein in de opvoeding van de betrokken kinderen. Het vereist tevens een groot inlevingsvermogen in de totaliteit van onze school, waarbij loyauteit tegenover het opvoedingsproject een grondwaarde is, ten bate van het levensgeluk van de kinderen.