* Ons zorgbeleid:

Als schoolteam proberen wij ons onderwijs zo te organiseren opdat elk kind als totale persoonlijkheid maximale kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. De klasleerkracht is de eerste in rij om kinderen hulp te bieden maar zij/hij kan hiervoor bijgestaan worden door de zorgcoördinator die, bij eventuele problemen, mee op zoek kan naar een geschikte oplossing op maat van het kind. Gedurende het schooljaar komt het MDT (multidisciplinair team = klastitularis, zorgcoördinator, zorgleerkracht, CLB-afgevaardigde, directeur en eventueel ouders) meermaals samen om de observatiegegevens, eventuele problemen, … te bespreken.

 Zorg is een opdracht voor gans het team!.

Wij onderscheiden 4 fases in ons zorgbeleid

Fase 0 :  brede basiszorg

De kinderen bevinden zich in een krachtige leeromgeving, waarin voortgebouwd wordt op de aanwezige kennis; concrete situaties worden gehanteerd; kinderen mogen zelf activiteiten doen en initiatieven nemen; er wordt zorg gedragen voor het welbevinden en de betrokkenheid. Elke leerkracht heeft oog voor de specifieke noden van ieder kind, zorgt voor een veilig klasklimaat en differentieert naar inhoud, materiaalgebruik, tijd en werkvormen opdat elk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt om kennis, waarden en vaardigheden te verwerven. De leerkracht speelt in op de onderwijsnoden van de kinderen door extra uitleg te geven,  extra hulpmiddelen aan te reiken en vlugge leerlingen uitdagende taken te geven. We proberen ons onderwijs uit te bouwen door ons te richten op de positieve kenmerken en talenten van onze kinderen.

Fase 1:   verhoogde zorg

Indien er een meer gerichte individuele aanpak nodig is, meldt de leerkracht dit aan de zorgcoördinator. In overleg wordt het probleem geanalyseerd en worden er interventies gezocht en besproken. Deze worden dan uitgevoerd door de leerkracht en de zoco in samenspraak met de ouders en kinderen zelf. (lees-, reken-, schrijfproblemen , motorische vaardigheden , sociale vaardigheden , …)

Bij sommige leerlingen heeft extra zorg niet voldoende effect, wat wijst op een leer-, aandachts- of ontwikkelingsstoornis. Vanuit het MDO wordt dan gezocht naar compenserende en dispenserende maatregelen om deze leerlingen te begeleiden. In deze situatie is het belangrijk om ook rekening te houden met het welbevinden van deze leerlingen. Deze maatregelen worden samen met de leerling, de ouders , de leerkracht en de zorgcoördinator besproken o.a. bij dyslexie, ADHD, dyscalculie, autisme, … 

Fase 2:  uitbreiding van zorg.

School en zorgteam beschikken niet altijd over de nodige specifieke deskundigheid en middelen om een leerling in zijn ontwikkeling te begeleiden. Er is dan externe hulp van buiten de school vereist is.  Zo kunnen we rekenen op o.a. het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), logopedisten, revalidatiecentra (RVC), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ)...

Bij al deze stappen is en blijft de klastitularis de verantwoordelijke omdat deze ook het meeste contact heeft met het kind. De klastitularis heeft ook de taak om de ouders te informeren over de vorderingen van hun kind tijdens de oudercontacten. Hierbij is het nodig dat beide partijen eerlijk en open staan t.o.v. elkaar. 

Fase 3: overstap naar een school op maat

Het kan zijn dat het zorgaanbod van de school en eventuele ondersteuning door externen onvoldoende antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van het kind. De school heeft  onvoldoende draagvlak om adequaat in te gaan op de zorgvraag en de vraag om nog meer aanpassingen . Met alle betrokken partijen die het kind volgden, zullen we een grondige expertise uitvoeren en zo op zoek gaan naar gepast onderwijs  voor uw kind.

 

Wie doet wat ?

KLASLEERKRACHT

ZORGCOÖRDINATOR

DIRECTIE

CLB-MEDEWERKER

OUDERS

·         Spreek de leerkracht, directie of zorgcoördinator aan als u problemen vermoedt.
        Dit kan ook via telefoon of mail

·         Houd het schoolteam op de hoogte van relevante informatie

·         Breng ons op de hoogte van eventuele ambulante begeleiding.

 

De zorgcoördinatoren: juf Hilde (lagere school vanaf 3de lj ) en juf Sonja (kleuterschool en 1ste graad lagere school) kan je bereiken via sjibkezoco@gmail.com

 

 

Top