* Een warme school waar je kind zich vlug thuis voelt:

Vanzelfsprekend is de basisschool dé plaats waar kinderen “leren leren”. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen dat pas doen als ze zich goed voelen op school. Daarom gaat onze volle aandacht uit naar het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen en naar de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden zoals: met elkaar leren omgaan, kritisch en creatief denken en groeien naar zelfstandigheid.

 

* Een leerkrachtenteam met oog voor de talenten van alle kinderen:

Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben… meer dan je misschien wel denkt! Onze uitdaging bestaat erin de talentenkiemen te ontdekken die in elk kind verborgen zitten. Ervaren waar je sterk in bent, je talenten kunnen gebruiken zijn belangrijke bouwstenen voor de toekomst van elk kind.

 

* Een doeltreffende aanpak:

In onze basisschool ‘t SJIBke biedt een dynamisch, enthousiast en ervaren leerkrachtenteam eigentijds onderwijs met gebruik van moderne media en door het opvolgen van de meest recente onderwijsvernieuwingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen zoals hoekenwerk, contractwerk, clim (coöperatief

 

leren in multiculturele groepen). Deze werkvormen verhogen de betrokkenheid en zetten elke leerling aan tot leren. Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van computers tijdens de lessen. Klaslokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord of een beamer.

 

* Ons onderwijsaanbod:

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de overheid, die verwerkt zijn in de leerplannen van het katholiek onderwijs, zijn uiteraard de uitgangspunten voor het onderwijzen in onze school. We hebben leerplannen voor de leergebieden: wiskunde, Nederlandse taal, Franse taal, wereldoriëntatie, muzische opvoeding (beeld, drama, muziek, muzische taalgebruik, bewegingsexpressie), godsdienst, lichamelijke opvoeding. Leren leren, sociale vaardigheden en ICT zijn leergebiedoverschrijdend. Doorheen al deze leergebieden vinden we het belangrijk dat we de kinderen vaardigheden voor het leven leren: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, probleemoplossend zoek-en denkwerk in een sociale context. We laten onze kinderen experimenteren met verschillende materialen, we laten ze ervaringen opdoen teneinde de eigen mogelijkheden te leren kennen en verruimen.

 

* Zorg op maat van elk kind:

Elk kind zorg op maat bieden, is in basisschool ’t SJIBke een teamopdracht!  Daar werken we samen aan! Er worden heel wat zorgverbredende activiteiten georganiseerd. Zowel voor kinderen met leerproblemen (preventief en remediëring), als voor kinderen die versneld leren (verrijking en uitbreiding).  Op deze manier komt ieder kind aan bod! Regelmatig overleggen de leerkrachten met het zorgteam (dan worden de zorgverbredende maatregelen afgesproken), zodat we heel kort op de bal kunnen spelen. De zorgleerkrachten ondersteunen hierbij de kinderen en zorgen voor de nodige expertise bij de leerkrachten. Hierbij vinden we ook overleg met ouders en met de kinderen zelf heel belangrijk.

 

* Peter/meterschap:

De stap van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar is opnieuw een grote stap in het leven van elk kind. Het is dan ook belangrijk dat elk kind daarbij zo goed mogelijk ondersteund wordt, dat elk kind zich goed voelt op de school en altijd bij iemand terecht kan. Daarom krijgt elk kind, naast de klasleerkracht, nog een extra gids (meter/peter) die, samen met hen, tijdens dit eerste leerjaar op weg gaat. Dit is een leerling uit het zesde leerjaar. Zij kennen immers als geen ander de weg op de school, de knepen van het vak, … De ervaring leert dat de kinderen uit het eerste leerjaar al heel snel een speciale band ontwikkelen met hun meter of peter. Zitten zij met een probleempje (groot of klein), dan kunnen zij hiervoor bij hun meter/peter terecht die hen zal bijstaan, hen zal zeggen wat ze best doen of meter/petere gaat samen met hen naar de juiste persoon.

 

* Rapporten en oudercontacten:

Viermaal per jaar worden rapporten meegegeven met daarop de vorderingen van uw kind. Drie maal per jaar wordt een oudercontact voorzien. Op vraag van ouders en/of leerkrachten kunnen ook op andere momenten gesprekken plaatsvinden. Samenwerking, openheid en een goede communicatie vinden we heel belangrijk.

 

* Taalinitiatie Frans:

Reeds in de derde kleuterklas start deze taalinitiatie. Deze wordt verdergezet in alle leerjaren. Vanaf het vijfde leerjaar staat dan de Franse taal op het leerprogramma. Taalinitiatie Frans is een prikkelende en ongedwongen manier om kinderen voor te bereiden op vreemdetalenonderwijs in de derde graad. Door op een speelse manier de vreemde taal te verkennen, zullen de kinderen intuïtief de taal verwerven en gemakkelijker de eindtermen Frans kunnen bereiken. Dankzij spel, zang en drama worden de leerlingen nieuwsgierig gemaakt voor Frans.

 

* Turn-en zwemlessen:

In alle klassen worden er turn- en zwemlessen gegeven door een ervaren turnleerkracht.

 

* Bibliotheekbezoek:

Regelmatig brengen alle kinderen een bezoek aan de bib. Ze kiezen zelf een leuk boekje, ze leren het computerprogramma van de bib gebruiken, … Het bibliotheekbezoek is één van de acties waarmee we het lezen willen bevorderen.

* Een eigen speelplaats met spelmateriaal en een speelplaatsbeleid:

Op onze speelplaats is er voor ieder wat wils. Zo zijn er kinderen die graag voetballen, basketballen of trefbal spelen. Andere kinderen houden meer van dansen of rustige spelletjes spelen. Nog ander spelmateriaal: circusspel, stelten, loopklossen, vier op een rij, … Door heel wat spelmateriaal aan te bieden proberen we te bouwen aan een speelruimte met een minimum aan conflicten. Alle kinderen kennen ook de spelregels om samen te spelen. Als er zich toch een conflict voordoet proberen we dit op te lossen met behulp van een stappenplan met vragen. De kinderen proberen dit eerst alleen, indien nodig vragen ze de hulp van de leerkracht. Kinderen leren op de speelplaats heel wat sociale vaardigheden. Doordat we het belangrijk vinden dat leerkrachten dit kunnen opvolgen en bijsturen doen zij zelf al de bewakingen op de speelplaats en in de eetzaal.

 

* Klasblog:

Elke klas heeft een eigen blog waarop je kunt volgen wat wij allemaal doen.

 

* Samenwerking:

Er is een intense samenwerking met de andere scholen van de scholengemeenschap (De Parel van het Hageland: Bekaf Aarschot, Sancta Maria Aarschot, Gelrode, Ourodenberg, Houwaart). Ook met de secundaire scholen van de scholengemeenschap (Sjib, College, Sancta Maria, Damiaaninstituut) is er regelmatig overleg rond bepaalde thema’s vb Franse taal, zorgbeleid, manier van aanpak in de scholen,… Op deze manier kunnen we van elkaar leren en het onderwijs op onze eigen school nog verder optimaliseren. 

 

 

 

 

 

 

 

Top