* Een warme, geborgen school waar je kleuter zich vlug thuis voelt:

Bij ons in ’t SJIBke streven we naar een warme, geborgen sfeer voor onze kinderen, waarin het spelend leren en het ontdekken centraal staan. Kinderen hebben er nood aan deze geborgenheid te kunnen ervaren. Van hieruit kan de verbondenheid met de anderen groeien. Deugddoende contacten geven warmte en wie die mag ervaren, kan die ook aan anderen doorgeven.

 

* Elke klas heeft een eigen klaspop:

Beertje Bruin, Jules, Pompom, … zij zorgen er ook voor dat de kleuters zich snel thuis voelen in hun klas. Deze klaspoppen gaan natuurlijk ook al eens mee logeren bij je kleuter. Een hele belevenis!

 

* Thema’s vanuit de leefwereld van de kleuters:

We willen een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod verzorgen dat de ontwikkeling van de kleuters ondersteunt. Door te werken met thema’s trachten we de samenhang tussen de activiteiten te garanderen. Een thema is een onderwerp uit de leefwereld van de kinderen dat in het centrum van hun belangstelling ligt vb mijn boekentas, slakken, stenen, dino’s, … Binnen deze thema’s ontwikkelen de kleuters op heel wat domeinen: denkontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van de zelfsturing, godsdienstige ontwikkeling, muzische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, morele ontwikkeling.

 

* Zorgen voor elk uniek kind:

Elk kind komt met zijn eigen mogelijkheden naar school. Alle kinderen zijn verschillend en hebben een unieke waarde. De ontplooiing van elk kind tot een rijke persoon is een hoofdbekommernis van onze school. Om dat doel te realiseren kunnen we de begeleiding en de aanpak niet afstemmen op een soort gemiddelde kleuter, maar werken we vanuit een brede zorg voor het unieke van elk kind.

 

* Werken aan de ontplooiing van elke kleuter vanuit een brede zorg:

We willen alle kleuters de zorgen geven die ze nodig hebben. Sommige kinderen hebben echter heel specifieke zorgvragen. Ook daar trachten we op in te gaan. In beide gevallen is het nodig de kleuter beter te leren kennen. Daarvoor is observeren heel belangrijk. Dit levert nuttige informatie op die ons de kans geeft om beter in te spelen op de kleuter (interesses, gevoelens, mogelijkheden,…), gericht actie te ondernemen (gepaste begeleiding voor elk kind opzetten,…), specifieke zorgvragen ontdekken en nodige ondersteuning zoeken. Dit wordt steeds met de ouders besproken.

 

* Oudercontacten:

Driemaal per jaar organiseren we oudercontacten. Op vraag van ouders en/of leerkrachten kunnen ook op andere momenten gesprekken plaatsvinden. Samenwerking, openheid en een goede communicatie vinden we heel belangrijk.

 

* Een enthousiast ervaren kleuterteam met een ruime blik op vernieuwing:

In zekere mate ontwikkelt ieder kind spontaan. Uitgroeien tot een rijke persoonlijkheid is echter niet alleen een rijpingsproces. In goed kleuteronderwijs trachten we daarom in te spelen op de spontane ontwikkeling en proberen we het kind uit te nodigen tot een volgende stap. Onze kleuterleidsters hebben hierin een actieve rol door leerprocessen op gang te brengen, te ondersteunen of richting te geven. Zij zoeken steeds naar verschillende motiverende situaties waarin kinderen de kans krijgen ontdekkend en explorerend te leren. Situaties waarin ze uitgedaagd worden, waarin er een zekere spanning is tussen hun mogelijkheden en datgene wat ze nog net niet alleen kunnen. Onze gemotiveerde kleuterleidsters scholen zich dan ook regelmatig bij. Door de opgedane ervaring van onze kleuterleidsters, door de gevolgde vernieuwingen, door hun inzet en enthousiasme hebben we een kleuterteam om “u” tegen te zeggen.

 

* Franse taalinitiatie vanaf de 3de kleuterklas:

Regelmatig komt Flonflon langs. Flonflon is een schaapje dat ons laat kennis maken met de Franse taal. Franse woordjes worden op een speelse manier aangebracht. Het is ook niet de bedoeling dat de kleuters echt al Franse woorden kennen. De bedoeling is wel dat de kleuters het leuk vinden om Frans te horen, te zingen, na te zeggen. Dat ze ervaren dat ze dit ook echt kunnen. Dit geeft hen zelfvertrouwen. Door samen spelenderwijs en vooral muzisch hieraan te werken leren de kleuters onbewust eenvoudige woordenschat en omgangsvormen.

 

* Bibliotheekbezoek:

Alle kleuters brengen regelmatig een bezoek aan de bib. Zo leren zij ook al hun boekje te kiezen. Deze gekozen boeken blijven in de klas. De kleuters krijgen dagelijks de kans om in de prentenboeken te “lezen”.

 

* Kleutergym:

Twee lestijden per week hebben de kleuters “kleuterturnen”. Hiervoor gaan zij naar de grote turnzaal en leren ze springen, hinkelen, tuimelen, evenwicht, klauteren, uithoudings-en lenigheidsoefeningen,…

 

* Schrijfdans:

De bedoeling van schrijfdans is het bevorderen van een vloeiend handschrift en van het plezier in het schrijven. Tijdens schrijfdans doen de kleuters allerlei voorbereidende oefeningen om later tot een mooier en vlotter handschrift te komen. De kleuters oefenen de vaardigheden die nodig zijn voor een verzorgd en ontspannen handschrift. Zo is er bijvoorbeeld het “krongelidongmonster” waarbij de kleuters leren om zich te ontspannen, wat belangrijk is om golvende, gebogen lijnen te kunnen tekenen.

 

 

* Vernieuwde kleuterklassen met veel ruimte om te spelen en te leren in hoeken:

Onze kleuterklassen zijn zo ingericht dat kleuters zelfstandig aan de slag kunnen in een omgeving die voldoende uitdaging heeft voor elk kind. Onze klassen zijn ingericht in hoeken: knutselhoek, onthaalhoek, constructiehoek, leeshoek, poppenhoek, bewegingshoek, snoezelhoek,…

 

* Een eigen speelplaats:

De kleuters spelen op hun eigen speelplaats. Ze kunnen zich uitleven op de speeltoestellen, fietsen of spelen met ander spelmateriaal (ballen, loopklossen, …) En bij mooi weer kan je alle kleuters terugvinden in onze eigen speeltuin waar ze kunnen stoeien en ravotten. Bij echt slecht regenweer of koud winterweer spelen we in onze turnzaal. Ook op de speelplaats leren kleuters belangrijke vaardigheden. Onze leerkrachten verzorgen zelf alle bewakingen. Zo kunnen zij op een pedagogische manier kleuters helpen en sturen bij het oplossen van een conflictje of een ruzie.

 

* Elke klas heeft een blog waarop je kunt volgen wat wij allemaal doen in onze klas, op de speelplaats,

 

* Schoolreis en uitstappen:

Wij gaan ook regelmatig al eens een dag “op reis” of op uitstap. Naar een kinderboerderij, naar het bos, naar een handelszaak, naar een toneelvoorstelling of poppenkastvoorstelling, naar de brandweer,….

 

* Een heen-en weer mapje:

Alle kleuters hebben in hun boekentas een heen-en weer mapje. Hierin komt wekelijks informatie van de klas en de school mee naar huis. Ouders kunnen zelf ook informatie meegeven via dit mapje.

 

* Middageten:

Om 11.55 u gaan de kleuters samen met de juf naar de eetzaal. Daar eten ze hun boterhammen op. Er zijn ook warme maaltijden en soep verkrijgbaar. De kleuters krijgen gratis melk/chocomelk/water. Het gebruik van de eetzaal is tevens gratis. Er zijn steeds twee leerkrachten en een kinderverzorgster in de eetzaal om de kleuters te helpen bij het eten.

 

* Inschrijven kleuters:

Een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs vanaf de instapdag volgend op de datum waarop hij/zij 2.5 jaar wordt. Vóór die instapdag mag een kind van 2,5 tot 3 jaar niet op school aanwezig zijn. Kleuters die 2,5 jaar worden op een instapdag, kunnen op die dag ingeschreven worden en onmiddellijk toegelaten worden. Een kleuter van 3 jaar kan elke dag worden ingeschreven en in de school worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Instapdagen zijn: de 1ste schooldag na de grote vakantie, de 1ste schooldag na de herfstvakantie, de 1ste schooldag na de kerstvakantie, de 1ste schooldag van februari, de 1ste schooldag na de krokusvakantie, de 1ste schooldag na de paasvakantie, de 1ste schooldag na de hemelvaartvakantie.

 

* Open-kijk-dag:

Voor elke instapdag organiseren we een open-kijk-dag. Ouders kunnen dan samen met hun zoontje/dochtertje een kijkje komen nemen in de instapklas en kennismaken met onze kleuterjuffen. De data hiervan vindt u ook op onze website bij kalender.

 

Top